Кафедра БТПМ

Перелік матеріалів методичного забезпечення навчального процесу


Назви матеріалів, рік створенняВид заняття, що забезпечуєтьсяУкладачіНаявна кількість
1Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки бакалаврів напрямку 0903 "Гірництво" - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с.практичні, самостійніВ.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов.
2 Методические указания по выполнению контрольных работ к разделу "Статика" дисциплины "Теоретическая механика" /для студентов всех специальностей - Днепропетровск: ГГАУ, 1996. - 30 с. практичні, самостійніВ.И. Онищенко, С.Е. Блохин, В.Д. Кирнос, Н.В. Матысина, С.В. Грищак, Л.А. Бабченко.
3Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для студентів заочної форми навчання - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. - 28 с.практичні, самостійніВ.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, В.А. Ропай, І.А. Шуляк
4 Методические указания по выполнению домашних заданий к разделу "Кинематика" дисциплины "Теоретическая механика" для студентов заочного факультета всех специальностей  - Днепропетровск: НГАУ, 2000. - 21 с. практичні, самостійніВ.Д. Кирнос, Н.В. Матысина
5

Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з розділу "Кінематика" дисципліни "Теоретична механіка" для студентів заочної форми навчання - Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002, - 19 с.

практичні, самостійніВ.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, І.А. Шуляк
6Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Теоретична механіка» студентами заочної форми навчання (Розділ «Кінематика») – Д. : Національний гірничий університет, 2009. – 23 с.практичні, самостійніВ.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Кіба В.Я., Колосов Д.Л.
7Плоский рух тіла. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з теоретичної механіки для студентів напрямку підготовки 6.050503 - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с. практичні, самостійніВ.В. Плахотнік, Л.Я. Якубович
8Методические указания по выполнению заданий к разделу "Динамика" дисциплины "Теоретическая механика" для студентов вечернего и заочного факультетов  - Днепропетровск: ДГИ, 1993. - 47 с.практичні, самостійніВ.И. Онищенко, В.Д. Кирнос, С.Е. Блохин, В.Е. Артюхова.
9Методичні вказівки і контрольні завдання з опору матеріалів для студентів заочної форми навчаня для студентів напрямку підготовки 6.050503 - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с. практичні, самостійніВ.В. Плахотнік, Л.А. Якубович, О.Г. Науменко 
10Сопротивление материалов: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников всех специальностей технических высших учебных заведений, кроме строительных - 14-е изд.- М.: Высш. шк., 1985.- 56 с., ил.практичні, самостійніА.В. Дарков, Б.Н. Кутуков
11Методичні рекомендації з курсу "Технічна механіка" до виконання розрахунково-графічного завдання "Дослідження коливального руху матеріальної точки" для студентів всіх спеціальностей - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2010практичні, самостійніВ.А. Ропай, Д.Л. Колосов
12Методические указания к расчету цилиндрической зубчатой передачи по дисциплине "Техническая механика" для студентов направления "Электротехника"  - Днепропетровск: НГАУ, 2002.практичні, самостійніЭ.М. Шляхов, К.А. Зиборов
13Методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине "Теория механизмов и машин" для студентов немеханических специальностей - Днепропетровск: НГУ, 2004практичні, самостійніЭ.М. Шляхов, К.А. Зиборов
14Застосування рівнянь Лагранжа ІІ роду до рішення задач динаміки механічних систем. Методичні рекомендації до розділу курсу "Спецрозділи математики теоретичної кінематики та аналітичної динаміки" для студентів всіх форм навчання - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2013, - 56 с.практичні, самостійніВ.А. Ропай, О.Г. Науменко, В.Я. Кіба
15Методичні вказівки до самостійних робот студентів за дисципліною "Методи подібності та розмірності у механіці", що навчаються за освітньою програмою "Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання" спеціальності 132 "Матеріалознавство" - Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д. НТУ "ДП", 2019. - 12 с.практичні, самостійніВ.А. Ропай
16Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Технічна механіка" студентами денної і заочної форм навчання - Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 20 с.практичні, самостійніІ.А. Шуляк, В.Я. Кіба, Г.Д. Пахомов
17Методические указания к самостоятельной работе по теоретической механике для студентов всех специальностей (раздел "Статика") - Днепропетровск: ДГИ, 1991. - 24 с.практичні, самостійніОніщенко В.І., Колосов Л.В., Плахотнік В.В.75
18Методические указания к решению задач по сопротивлению материалов по теме “Растяжение-сжатие” с применением ПМК-Б3-34 - Днепропетровск: ДГИ, 1988. - 32 c. практичні, самостійніОніщенко В.І., Пахомов Г.Д., Артюхова В.Е., Нерсесян Э.В.200
19Методические указания к выполнению расчетно-проектировочного задания «Определение моментов инерции плоских сечений» с применением ЭВМ по дисц. «Сопротивление материалов», 1986, ДнепропетровсксамостійніОніщенко В.І.6
20Методические указания к выполнению домашних заданий к разделу «Динамика» дисц. «Теоретическая механика», 1993, ДнепропетровсксамостійніОніщенко В.І.20
21Методические указания к выполнению контрольных работ заданий к разделу «Статика» дисц. «Теоретическая механика», 1997, ДнепропетровсксамостійніОніщенко В.І., Блохін С.Є.20
22Методические указания к изучению раздела «Статика» курса теоретической механики для студентов горно-механического профиля, 1985, ДнепропетровсксамостійніОніщенко В.І., Колосов Л.В., Заболотний К.С., Блохін С.Є.90
23Методические указания к выполнению задания по теоретической механике «Определение динамических реакций подшипников вращающегося тела», 1989, ДнепропетровсксамостійніОніщенко В.І.300
24Методические указания к расчетно-проектировочному заданию по разделу "Сложное сопротивление бруса" курса "Сопротивление материалов" - Днепропетровск: ДГИ, 1979. - 24 с. практичні, самостійні Новікова Л.В., Мурзіна З.І., Артюхова В.Е.
25Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт до розділу “Визначення механічних властивостей материалів при розтягу” – Дніпропетровськ РВК ДГІ, 1988, - 10 с.лабораторніОніщенко В.І., Блохін С.Є.70
26Методические указания по использованию персональных ЭВМ для построения графиков функций по дисц. «Теоретическая механика», 1991, Днепропетровсклекційні, самостійніРопай В.А., Колосов Л.В.100
27Методические указания к выполнению расчета статически определимых плоских ферм с применением программируемых микрокалькуляторов по дисц. «Теоретическая механика», 1991, Днепропетровсклекційні, самостійніОніщенко В.І., Блохін С.Є., 50
28Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников по Сопротивлению материалов, М.: Высшая школа, 1985самостійніДарков А.В., Кутуков Б.М.100
29Методические указания к расчету гибких нитей с применением ЭВМ по дисц. «Сопротивление материалов», 1988, ДнепропетровсксамостійніОніщенко В.І.70
30Методические указания к выполнению задания "Определение главных центральных моментов инерции составного сечения" на микро-ЭВМ по дисц. "Сопротивление материалов" - Днепропетровск: ДГИ, 1988. - 21 с.лекційні, самостійніОніщенко В.І., Долгов О.М., Равішин В.П., Блохін С.Є.100
31Методические указания и контрольные задания по дисц. “Строительная механика”, М.: Высшая школа, 1982лекційні, самостійніМ.Н. Митропольський7
32Контрольные задания по теоретической механике для студентов всех специальностей - Днепропетровск: ДГИ, 1991. - 38 с.лекційні, самостійніОніщенко В.І., Плахотнік В.В.16
33Методические указания к выполнению задания “Изучение малых колебаний механической системы с одной степенью свободы” по дисциплине “Теоретическая механика, 1990, ДнепропетровсксамостійніКолосов Л.В., Заболотний К.С., Артюхова В.Е.100
34Методические указания по применению методов и законов теоретической механики к решению задач горной механики, 1980, ДнепропетровсксамостійніКолосов Л.В., Фельдман М.Р.22
35Методические указания к контрольным заданиям по разделу “Статика” курса теоретической механики для студентов-заочниковсамостійніРавішин В.П., Мурзіна З.І.15
36Методические указания к выполнению домашнего задания: “Расчет кинематики кривошипно-шатунного механизма аналитическим методом с применением ЭВМ” по дисц. “Теоретическая механика - Днепропетровск: ДГИ, 1990. - 41 с.самостійні, лекційніРопай В.А., Колосов Л.В.50
37Методические указания по расчету подпорных стен, 1983, Днепропетровсксамостійні, лекційніЛ.В. Новікова, С.Є. Блохін75
38Методические указания к выполнению профильного задания по теоретической механике с применением ЭВМ - Днепропетровск; ДГИ, 1990 - 39 с.самостійні, практичніКолосов Л.В., Ропай В.А.
39Методические указания по расчету неразрезных балок матричным методом начальных параметров на ЭВМ ЕС-1022, 1980, ДнепропетровсклекційніЛ.В. Новікова23
40Методические указания по расчету стержневых систем на неподвижную нагрузку, 1984, Днепропетровсксамостійні, лекційніОніщенко В.І., Блохін С.Є.75
41Методические указания к выполнению расчетно-проектировочного задания «Исследование кинематики жесткого механизма с использованием ЭВМ» по дисц. «Теоретическая механика», 1988, ДнепропетровсксамостійніРавішин В.П., Колосов Л.В. Долгов О.М., Червоненко А.Г.50
42Методичні вказівки до виконання курсових домашніх завдань до розділу "Динаміка механічної системи" дисц. «Теоретична механіка» - Дніпропетровськ, НГА України, 1997. - 33 с.самостійніРавішин В.П.50
43Методические указания по изучению раздела «Устойчивость сжатого стержня» курса «Строительная механика», 1980, Днепропетровсксамостійні, лекційніОніщенко В.І., Долгов О.М.50
44Методичні вказівки до виконання комплексних домашніх завдань з теоретичної механіки студентами механічних і немеханічних спеціальностей - Дніпропетровськ: ДГАУ, 1996. - 23 с. самостійні, практичніКолосов Л.В., Артюхова В.Ю.
45Elements of Strength of Materials. Part 1, 1998,DnepropetrovskлекційніДолгов О.М.100
46Конспект лекций по теоретической механике (разделы «Статика», «Кинематика») для студ. спец. ГИ- Днепропетровск: ДГИ, 1993. - 59 с. самостійні, лекційніРавішин В.П.29
47Theoretical Mechanics. Statics. 1998, DnepropetrovskлекційніДолгов О.М.100
48Застосування рейтингової системи оцінки знань студ. з теоретичної механіки, 1992, ДніпропетровськлекційніОніщенко В.І., Блохін С.Є., Матисіна Н.В.31
49Программа по сопротивлению материалов с основами теории упругости и пластичности. Москва, «Высшая школа», 1983лекційніДарков А.В., Александров А.В.32
50Короткий російсько-український словник основних термінів з механіки - Дніпропетровськ: ДГІ, 1992. - 25 с.довідникОніщенко В.І., Блохін С.Є., Плахотнік В.В.33
51Методические рекомендации и практические задания по общественно-политической практике для студ. 4 курсов всех специальн., 1988, Днепропетровскпрактичні

В.Г. Поставной, Л.В. Колосов

27
52Тести по лекційній частині дисципліни "Теоретична механіка" - Дніпропетровськ: ДГИ, 1993. лекційніОніщенко В.І., Матисіна Н.В.35
53Сто тестів з курсу опору матеріалів - Дніпропетровськ: ДГИ, 1993. - 8 с.лекційніОніщенко В.І., Блохін С.Є.
54Программа по теоретической механике для геологических, горных, энергетических, металлургических, технологических, Инженерно-экономических специальностей. М.: «Высшая школа», 1985лекційніС.М. Тарг18
55Программа дисц. «Сопротивление материалов». М.: «Высшая школа», 1985лекційніВ.В. Болотин35
56Теоретическая механика. Методические указания и контрольные задания. М.: «Высшая школа», 1983самостійніС.М. Тарг14
57Методические указания к выполнению домашних заданий к разделу «Кинематика» дисц. «Теоретическая механика», 1986, ДнепропетровсклекційніОніщенко В.І., Колосов Л.В.39
58Методические указания и практические задания по общественно-политической практике для студентов 3 курсов всех специальностей, 1988, ДнепропетровсклекційніН.А. Стасенко, К.М. Баликина6
59Теоретическая механика. Метод. указания и контр. задания для студентов-заочников. М.: «Высшая школа», 1978лекційніС.М. Тарг4
60Метод. указания и контр. задания по разделу «Кинематика» курса «Теоретическая механика» для студентов-заочников, 1983, ДнепропетровсксамостійніВ.П. Равішин та інші4
61Методические указания по расчету подпорных стен, 1983, Днепропетровсклекційні, практичніЛ.В. Новікова,  С.Є. Блохін6
62Методические рекомендации по применению МКЭ при режиме плоской задачи теории упругости, 1982, Днепропетровсксамостійні, лекційніОніщенко В.І., Новікова Л.В.2
63Методические указания к выполнению лабораторных работ по сопротивлению материалов (растяжение-сжатие), 1982, ДнепропетровсклабораторніНовікова Л.В., Мурзіна А.В., Артюхова В.Ю.2
64Theoretical mechanics. Kinematics. 1992, Dnepropetrovskламостійні, практичніДолгов О.М.100
65Расчет статически неопределимых систем методом сил с применением ЭВМ, 1977, Днепропетровскнавч. посібникОніщенко В.І. та інші4
66Методические указания по изучению раздела «Центральное растяжение (сжатие)» курса «Сопротивление материалов», 1979, Днепропетровскпрактичні, самостійніОніщенко В.І. та інші4
67Методические указания к выполнению курсовой работы по динамике системы, 1981, Днепропетровскпрактичні, самостійніОніщенко В.І. та інші2
68Методические указания по выполнению расчетно-проектировочных заданий с применением ЭВМ к разделу "Вторая основная задача динамики материальной точки" для всех специальностей, 1985, Днепропетровскпрактичні, самостійніОнищенко В.І., Ільїн С.Р., Бугрим О.В.
69Методические указания к решению задач по разделу "Колебания и устойчивость движения", 1981, Днепропетровскпрактичні, самостійніКолосов Л.В., Равішин В.П., Ільїн С.Р., Кирик П.Я.
70Практические задания по общественно-политической практике для студентов 3 курсов всех специальностей, 1981, ДнепропетровскпрактичніУхін І.С. та інші15
71Методические указания к курсовому проекту "Пример проектирования одноступенчатого червячного редуктора" по дисциплинам "Прикладная механика", "Детали машин" для студентов специальностей 17.01, 09.02, Днепропетровск, 1993, 48 с.практичні, самостійніКалякин В.В.
72Методические указания и примерный расчет конического редуктора по дисциплинам: "Прикладная механика", "Детали машин" для студентов специальностей 17.01, 09.02, Днепропетровск, 1997, 71 с.практичні, самостійніКалякин В.В., Мишин В.В.
73Інструкція до лабораторної роботи “Випробування на рзтяг зразків з моловуглецевої сталі” – Дніпропетровськ НГАУ, 2000, - 5 с.лабораторніРопай В.А.3
74Інструкція до лабораторної роботи “Випробування на стиск зразків із крихких матеріалів”  – НГАУ, 2000 – 7 с.лабораторніРопай В.А.3
75Інструкція до лабораторної роботи “Визначення модуля пружності сталі при розтягу” – НГАУ, 2000 – 5 с.лабораторніЯкубович Л.А.3
76Інструкція до лабораторної роботи “Випробування метала на сріз та дерева на скол” – НГАУ, 2000 – 7 с.лабораторніПлахотнік В.В.3
77Інструкція до лабораторної роботи “Випробування металевого зразка на кручення з побудуванням діаграми та визначенням модуля зсуву” - НГАУ, 2000 – 7 с.лабораторніМатисіна Н.В.3
78Інструкція до лабораторної роботи “Випробування спиральної пружини з визначенням модуля зсуву” - НГАУ, 2000 – 7 с.лабораторніКіба В.Я.3
79Інструкція до лабораторної роботи “Визначення модуля пружності сталі із випробувань балки на згин” - НГАУ, 2000 – 7 с.лабораторніНерсесян Е.В.3
80Інструкція до лабораторної роботи “Визначення модуля зсуву при крученні стержню круглого поперечного перерізу” - НГАУ, 2000 – 7 с.лабораторніКірнос В.Д.3
81Инструкция к лабораторной работе по сопротивлению материалов «Ударная проба материалов»лабораторніКіба В.Я.3
82Метод. вказівки по розрахунку підпорних стін – ДГІ, 1983 – 18 с.лабораторніНовікова Л.В., Блохін С.Є.

сайт статистики
arrow_upward