Кафедра МБМІ

Перелік матеріалів методичного забезпечення навчального процесу


Назви матеріалів, рік створення Вид заняття, що забезпечується Укладачі Наявна кількість
1 Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки бакалаврів - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с. практичні, самостійні В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов. 20
2 Плоский рух тіла. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з теоретичної механіки - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с.  практичні, самостійні В.В. Плахотнік, Л.Я. Якубович 20
3 Методичні вказівки і контрольні завдання з опору матеріалів для студентів заочної форми навчаня - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с.  практичні, самостійні В.В. Плахотнік, Л.А. Якубович, О.Г. Науменко  20
4 Застосування рівнянь Лагранжа ІІ роду до рішення задач динаміки механічних систем. Методичні рекомендації до розділу курсу "Спецрозділи математики теоретичної кінематики та аналітичної динаміки" для студентів всіх форм навчання - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2013, - 56 с. практичні, самостійні В.А. Ропай, О.Г. Науменко, В.Я. Кіба 20
5 Методичні вказівки до самостійних робот студентів за дисципліною "Методи подібності та розмірності у механіці", що навчаються за освітньою програмою "Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання" спеціальності 132 "Матеріалознавство" - Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д. НТУ "ДП", 2019. - 12 с. практичні, самостійні В.А. Ропай ел. ресурс
6 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Технічна механіка" студентами денної і заочної форм навчання - Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 20 с. практичні, самостійні І.А. Шуляк, В.Я. Кіба, Г.Д. Пахомов 20
7 Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» / Матисіна Н.В., Онищенко С.В. Дніпро: НТУ "ДП" – 2020, 75 с.  лекційні  Матисіна Н.В., Онищенко С.В.   ел. ресурс
8 Колосов Д.Л. Методичні рекомендації до проходження навчальної (машинобудівної) практики для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство / Д.Л. Колосов, С.В. Онищенко, Т.О. Чечель; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 21 с.  практика  Д.Л. Колосов, С.В. Онищенко, Т.О. Чечель ел. ресурс 
9 Машини та обладнання для вантажопідйомних операцій: Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічного завдання. - Дніпро: НТУ «ДП», 2019. - 38 с.  практичні, самостійні  Колосов Д.Л.  ел. ресурс 
10 Приклад оформлення індивідуального завдання та методичні рекомендації на тему "Плоско-паралельний рух тіла. Використання теореми про зміну кінетичної енергії до вивчення руху механічної системи" ТМ-9 частина 1 частина 2    
практичні, самостійні     С.В. Онищенко  ел. ресурс 
11 Колосов Д.Л. Опір матеріалів у прикладах та завданнях: навч. посіб. / Д.Л. Колосов, В.Я. Кіба ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка“. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2021. – 106 с.  лекційні, практичні, самостійні Д.Л. Колосов, В.Я. Кіба  ел. ресурс
12 Методичні вказівки до самостійних робот студентів за дисципліною "Методи подібності та розмірності у механіці", що навчаються за освітньою програмою "Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання" спеціальності 132 "Матеріалознавство" / В.А. Ропай, - Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д. НТУ "ДП", 2019. - 12 с.         В.А. Ропай  
13         Методичні вказівки до проведення практичних робіт (практикум) з дисципліни «Біомеханіка» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»  
  С.П. Панченко  
14 Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Біомеханіка» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»
  С.П. Панченко  
15 Методичні вказівки до проведення практичних робіт (практикум) з дисципліни «Наноматеріали в біотехнічних системах» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»
С.П. Панченко  
16 Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Наноматеріали в біотехнічних системах» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»
  С.П. Панченко  
17 Методичні вказівки до проведення практичних робіт (практикум) з дисципліни «Основи фізики біологічних об’єктів» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»    С.П. Панченко  
18 Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Основи фізики біологічних об’єктів» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство»    С.П. Панченко  
19 Методичні вказівки до самопідготовки з дисципліни «Функціональні наноматеріали» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» 
  С.П. Панченко  
20 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Механіка автомобіля» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
  О.Г. Науменко  
21 Методичні вказівки до виконання самостійної робoти з курсу „Теоретична механіка. Статика” для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання/ Укл.: П.К. Штанько, С.Г. Саксонов, І.І. Кузьменко, О.Д. Лутова, Л.Ф. Дзюба, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. − 54 с.    П.К. Штанько,
С.Г. Саксонов
 
22 Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу „Теоретична механіка.Кінематика” для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. П.К. Штанько, І.І. Кузьменко, О.Д. Лутова, О.М. Поляков, Л.Ф. Дзюба – Запоріжжя: ЗНТУ. 2011, – 82 с.       П.К. Штанько,
І.І. Кузьменко 
 
23 Методичні рекомендації по виконанню розрахунково-графічних робіт з модулів «Статика» та «Кінематика» денної та заочної форм навчання / Укл. К. М. Думенко, К. С. Шевченко, - Миколаїв, 2015
  К. М. Думенко,
К. С. Шевченко 
 
         
24 Опір матеріалів : Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт / Уклад.: М. О. Шульга, В.Ф. Корнієнко.– К.: КНУБА, 2005.-80 с.    М. О. Шульга
В.Ф. Корнієнко
 
25  Опір матеріалів. Методичні рекомендації, завдання та приклади виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: О.П. Кошевий, О.М. Тробюк, М.О. Янсонс – К.:КНУБА, 2016. – 77 с.   О.П. Кошевий
О.М. Тробюк
М.О. Янсонс
 
26  Опір матеріалів [Текст]: метод. рук. до вивч. дисц. / Мельник О.Є.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. загальноінженерних дисциплін та обладнання. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – 121 с.   Мельник О.Є.  
27  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” заочної форми навчання. Частина ІІ / Укл.: В.Г. Шевченко, С.Л. Рягін, О.Г. Попович, О.С. Омельченко, Г.Д. Фурсіна, А.А. Скребцов Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2019. – 40 с.   В.Г. Шевченко,
С.Л. Рягін,
О.Г. Попович 
 
         
28 Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка» для студентів усіх форм навчання. Частина 1 (статично визначувані системи) / Полтава: ПолтНТУ, 2011.– 43 с.   О.А. Шкурупій
В.О. Северин
А.М.Пащенко
Л.В.Карабаш
 
         
29  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Прикладні обчислювальні програми і комплекси в матеріалознавстві" розділ MathCAD, розділ Maple
          Т.О. Чечель  
         

сайт статистики
arrow_upward