Кафедра МБМІ


 Опір матеріалів
     - Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальності 131, 132, 133, 192)
      - Робоча програма дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальності 132 ОПП РОПО132 ОПП ПЕСМВ133192)
      - Силабус дисципліни 2020-2021 н.р. (спеціальності 132 ОПП РОПО132 ОПП ПЕСМВ133192
      - Робоча програма дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальності 133)
      - Силабус дисципліни 2021-2022 н.р. (спеціальності 133)

          Навчально методичне забезпечення: 
      1. Колосов Д.Л. Опір матеріалів у прикладах та завданнях: навч. посіб. / Д.Л. Колосов, В.Я. Кіба ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка“. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2021. – 106 с. 
      2. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» / Матисіна Н.В., Онищенко С.В. Дніпро: НТУ "ДП" – 2020, 75 с.
      3. Методичні вказівки і контрольні завдання з опору матеріалів для студентів заочної форми навчаня / В.В. Плахотнік, Л.А. Якубович, О.Г. Науменко - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с. 
      4. Опір матеріалів : Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт / Уклад.: М. О. Шульга, В.Ф. Корнієнко.– К.: КНУБА, 2005.-80 с. 
      5.  Опір матеріалів. Методичні рекомендації, завдання та приклади виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: О.П. Кошевий, О.М. Тробюк, М.О. Янсонс – К.:КНУБА, 2016. – 77 с.
      6.  Опір матеріалів [Текст]: метод. рук. до вивч. дисц. / Мельник О.Є.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. загальноінженерних дисциплін та обладнання. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – 121 с.
      7.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів галузі знань “Механічна інженерія” заочної форми навчання. Частина ІІ / Укл.: В.Г. Шевченко, С.Л. Рягін, О.Г. Попович, О.С. Омельченко, Г.Д. Фурсіна, А.А. Скребцов Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2019. – 40 с.
 
 
 


arrow_upward