Кафедра БТПМ

Технічна механіка і опір матеріалів

Інформація з навчальної дисципліни (анотація) (спеціальність 185263)

- Робоча програма дисципліни 2018-2019 н.р. (спеціальність 184184 ММФ)
- Робоча програма дисципліни 2019-2020 н.р. (спеціальність 161, 184, 185263Work program 185

Навчально-методичне забезпечення:

1. Техническая механика. Лабораторный практикум Соколовская В.П. Минск, Вышэйшая школа, 2010

2. Сборник задач по технической механике Сетков В.И. М.: Академия, 2003

3. Техническая механика Портаев Л.П. и др. М.: Стройиздат, 1987

4. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий Олофинская В.П. М.: ФОРУМ, 2012

5. Основы технической механики Мовнин М.С., Израэлин А.Б., Рубашкин А.Г.  Ленинград, Машиносторение, 1990

6. Опір матеріалів Писаренко Г.С. та ін. Київ: Вища школа, 2004

7. Сопротивление материалов Беляев Н.М. М.: Наука, 1976

8. Конспект лекцій з опору матеріалів - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2014 - 53 с. 

9. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» / Матисіна Н.В., Онищенко С.В. Дніпро: НТУ "ДП" – 2020, 75 с.

10. Методичні вказівки і контрольні завдання з опору матеріалів для студентів заочної форми навчаня для студентів напрямку підготовки 6.050503 / В.В. Плахотнік, Л.А. Якубович, О.Г. Науменко - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2012 - 10 с. 

11. Сопротивление материалов: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников всех специальностей технических высших учебных заведений, кроме строительных / А.В. Дарков, Б.Н. Кутуков - 14-е изд.- М.: Высш. шк., 1985.- 56 с., ил.

12. Методичні рекомендації з курсу "Технічна механіка" до виконання розрахунково-графічного завдання "Дослідження коливального руху матеріальної точки" для студентів всіх спеціальностей/ В.А. Ропай, Д.Л. Колосов - Д.: ДВНЗ "НГУ", 2010

13. Методические указания к расчету цилиндрической зубчатой передачи по дисциплине "Техническая механика" для студентов направления "Электротехника"/ Сост.: Э.М. Шляхов, К.А. Зиборов - Днепропетровск: НГАУ, 2002.

14. Методичні вказівки до вивчення розділу "Статика" дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки бакалаврів напрямку 0903 "Гірництво" / В.Д. Кірнос, Н.В. Матисіна, Д.Л. Колосов. - Дніпропетровськ: НГУ, 2008. - 33 с.

arrow_upward