Кафедра БТПМ

Навчально-методичне забезпечення

за спеціальностями

Спеціальність
Дисципліна 131 
Прик- 
ладна 
меха- 
ніка
132 
Мате- 
ріало- 
знав- 
ство
133 
Галу- 
зеве 
маши- 
нобу- 
дування
141 
Електро-
енерге-
тика, 
електро-
техніка,
та 
електро-
механіка
151 
Автомати-
зація 
та комп'ю-
терно- 
інтегро-
вані 
технології 
184 
Гірни-
цтво
192
Будів-
ництво
та
цивіль-
на
інже-
нерія
274
Автомо-
більний
транс-
порт
275 
Транс- 
портні 
техно- 
логії
141м-16
Теоретична
механіка
+
+ 

+
+ 
+ 

+  +
Опір
матеріалів
+  + +
+ 
+
 Технічна
механіка


+
+ 
+ 
Прикладна
механіка


+ +
+
+
+ 
Теоретична
та прикладна
механіка

+
Будівельна
механіка
+ + 
Будівельна
механіка
(спецкурс)+
+ 
Прикладна
механіка
та основи
констру-
ювання


+ 
Спеціальні
розділи
механіки
+
Спецрозділи
математики:
теоретична
кінематика
та аналітична
динаміка
+
Курсова
робота
з технічної
механіки
+ 
Курсова
робота
з опору 
матеріалів
+

arrow_upward