Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОНИЛ ДПС Для всех интересующихся социологией и философией.

Навчально-методичне забезпечення

за спеціальностями

Спеціальність
Дисципліна 131 
Прик- 
ладна 
меха- 
ніка
132 
Мате- 
ріало- 
знав- 
ство
133 
Галу- 
зеве 
маши- 
нобу- 
дування
141 
Електро-
енерге-
тика, 
електро-
техніка,
та 
електро-
механіка
151 
Автомати-
зація 
та комп'ю-
терно- 
інтегро-
вані 
технології 
184 
Гірництво
192
Будів-
ництво та
цивільна
інженерія
274
Автомо-
більний
транс-
порт
275 
Транс- 
портні 
техно- 
логії
141м-16
Теоретична
механіка
+ 
+


+ +
Опір
матеріалів

+
 Технічна
механіка


+
Прикладна
механіка


Теоретична
та прикладна
механіка

+
Будівельна
механіка
Будівельна
механіка
(спецкурс)+
Прикладна
механіка
та основи
констру-
ювання


Спеціальні
розділи
механіки
+
Спецрозділи
математики:
теоретична
кінематика
та аналітична
динаміка
Курсова
робота
з технічної
механіки
Курсова
робота
з опору 
матеріалів

© 2006-2018 Інформація про сайт