Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОНИЛ ДПС Для всех интересующихся социологией и философией.

Навчально-методичне забезпечення

за напрямами підготовки

Напрям
підго-
товки
Дисципліна

Теоре-
тична
меха-
ніка
Опір
матеріа-
лів
Тех-
нічна
меха-
ніка
Прик-
ладна
меха-
ніка
Теоре-
тична
та
прик-
ладна
меха-
ніка
Буді-
вельна
меха-
ніка
Буді-
вельна
меха-
ніка
(спец-
курс)
Прик-
ладна
меха-
ніка
та
осно-
ви
кон-
стру-
юван-
ня
Спеці-
альні
роз-
діли
меха-
ніки
Спец-
розділи
мате-
матики:
теоре-
тична
кіне-
матика
та
аналі-
тична
дина-
міка
Кур-
сова
робота
з тех-
нічної
меха-
ніки
Кур-
сова
робота
з опору
мате-
ріалів
Гірниц- 
тво 
6.050301
ГРг+
ГРб++
ГРгр+
ГРмм+
Пере-
робка
корис-
них
копа-
лин
6.050303
ПКмм+
Будів-
ництво
6.060101
БДб+++
Інже-
нерна
меха-
ніка
6.050502
ІМмм++
Машино-
буду-
вання
6.050503
ГМмм++
Авто-
мобіль-
ний
транс-
порт
6.070106
АТмм++
Електро-
техніка
та
елек-
тротех-
нології
6.050701
ЕЕ+++
Елек-
тромеха-
ніка
6.050702
ЕМ++
Систем-
на інже-
нерія
6.050201
СІ+
Автома-
тизація
та комп'ю-
терно
інтегро-
вані
техно-
логії
6.050202
АКіт
© 2006-2018 Інформація про сайт