НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

ОНИЛ ДПС Для всех интересующихся социологией и философией.

Навчально-методичне забезпечення

за спеціальностями

Спе-
ціаль-
ність
Дисципліна

Теоре-
тична
меха-
ніка
Опір
матеріа-
лів
Тех-
нічна
меха-
ніка
Прик-
ладна
меха-
ніка
Теоре-
тична
та
прик-
ладна
меха-
ніка
Буді-
вельна
меха-
ніка
Буді-
вельна
меха-
ніка
(спец-
курс)
Прик-
ладна
меха-
ніка
та
осно-
ви
кон-
стру-
юван-
ня
Спеці-
альні
роз-
діли
меха-
ніки
Спец-
розділи
мате-
матики:
теоре-
тична
кіне-
матика
та
аналі-
тична
дина-
міка
Кур-
сова
робота
з тех-
нічної
меха-
ніки
Кур-
сова
робота
з опору
мате-
ріалів
І курс
124


131 + 

133 + 

141+
151
+
192+++
274++
V курс
141м-16


+
© 2006-2019 Інформація про сайт